Työnkuva ja koulutukset

Olen työskennellyt pääasiassa lasten ja nuorten parissa, mutta myös aikuisasiakkaista löytyy kokemusta (esim. apraksia, afasia, nielemisvaikeudet). Asiakaskuntani on aina koostunut suurimmalta osin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista, mutta ohessa olen tehnyt terveyskeskustyötä niin arvioinnin kuin lyhyempien kuntoutusjaksojenkin parissa. 

Olen suorittanut etäsertifikaatin sekä kouluttautunut etäterapian toteuttamiseen nykyaikaisella laitteistolla. Tietokonevälitteistä etäpuheterapiaa teen tällä hetkellä tarvittaessa lähikäyntien ohella ja koenkin sen mainioksi ja perhettä osallistavaksi terapiamuodoksi.

Kouluttautumaan olen päässyt monipuolisesti ja etenkin lapsiin/nuoriin suuntautuen. Täydennyskoulutusta löytyy mm. kuvakommunikoinnista, leikin käytöstä puheterapian välineenä, valikoivasta puhumattomuudesta, lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta. Puheen kuntoutuksen apuvälineisiin ja OPT-menetelmään (OPT1) löytyy kokemusta ja koulutuspohjaa. Työssäni käytän monipuolisesti tukiviittomia sekä kuvia. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) käytön koenkin yhdeksi vahvuudekseni.

LISÄKOULUTUKSET

A Three-Part Treatment for Oral Placement Therapy 2017

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus 2017 

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 2017

Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa 2018 

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla - workshop 2018 

Leikki sijansa saakoon - lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa 2018 

PRT-menetelmä autismin kirjon kuntoutuksessa 2019

Teletherapy and coaching - webinaari 2020

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus 2020

Selective Mutism - Evidence-Based Practices 2021

Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus 2021

AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen 2021

Kerronnan pulmat - arvionti, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen 2021

Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen 2021

Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen 2022

Puhemotoriikan perusteet 2022

Luo kotisivut ilmaiseksi!