Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Puheterapeutti Suvi Kärjän puheterapia-asiakkaiden henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Kyseinen tietosuojaseloste on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Puhekupla Oy:n asiakas- ja potilastietorekisteri

Postiosoite: Mussalontie 428A, 48310 Kotka

Y-tunnus: 3178254-3

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Puheterapia-asiakkaan tutkiminen, hoidon suunnittelu sekä toteutus ja puheterapiapalveluiden laskuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan nimi henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot
 • Asiakkaan yhdyshenkilöiden (esim. omalääkäri, lähiomaiset, omahoitaja) yhteystiedot
 • Terapian toteuttamisen ja suunnittelun kannalta välttämättömät/tarpeelliset tutkimus- ja hoitotiedot
 • Puheterapiasopimuksessa- ja suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvat, äänitteet, videot
 • Maksusitoumustiedot
 • Asiakaspalautteet
 • Yhteistyökumppaneiden antamat tiedot (esim. HOJKS-lomakkeet)
 • Terapiakäyntikerrat, niiden päivämäärät ja toteutumispaikat
 • Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä (EU:n tietosuoja-asetukset 2016/679, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§, 785/1992)
 • Puheterapeuttia sitoo salassapitovelvollisuus eikä rekisterin tietoja yhdistetä muihin rekistereihin

Rekisterin tiedotustavat

 • Asiakasta sekä alaikäisen asiakkaan huoltajia informoidaan Puheterapeutti Suvi Kärjän tietosuojaselosteesta terapiasopimusta laadittaessa. Tietosuojaseloste on nähtävillä nettisivuilla osoitteessa https://puheterapeuttisuvikarja-com.webnode.fi/

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja alaikäisen asiakkaan huoltajan ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, KELAlta sekä lähettäviltä/hoitavilta tahoilta saadut tiedot
 • Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (Potilaslaki 785/1992/13§, muut 653/2000) tai asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan luvalla tehtyä terapiasopimusta/- suunnitelmaa noudattaen
 • Tietojen säännönmukainen luovutus asiakkaan tai hänen omaisensa/vanhempiensa antamalla kirjallisella luvalla: lausunnot terapiajakson päättyessä palvelun tilaajalle (esim. Kela, kunnat, erikoissairaanhoito), lausunnot puheterapia-arvioista palvelun tilaajalle (kunnat, erikoissairaanhoito), lausunnot asiakkaille tai heidän omaisille/vanhemmille hoitojakson päättyessä
 • Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyen
 • Jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle/ ammattihenkilölle
 • Tietojenluovutus kirjallisella suostumuksella tai lakisäädöksen perusteella vakuutusyhtiölle
 • Asiakastietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakasrekisteri on sähköinen (Diarium-potilaskortisto) ja koostuu sähköisistä dokumenteista
 • Asiakastietoihin ja dokumentteihin pääsy vain rekisterin pitäjällä itsellään (Puheterapeutti Suvi Kärjä)

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
 • Oikaisu- ja poisto-oikeus
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Tiedon korjaaminen ja sen toteutuminen: Oikaispyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle
 • Tarkastusoikeus ja sen toteutuminen (Henkilötietolaki 26§), lisä-tietoja: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi: Pyyntö rekisterinpitäjälle

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava mahdollisista tietoturvaloukkauksista viivytyksettä rekisteröidylle. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viivytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin sisällä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.

Kaikissa tietosuojaselosteeseen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä otettava yhteys rekisterinpitäjään, eli Puheterapeutti Suvi Kärjään.


Kotkassa 7.2.2020

Puheterapeutti Suvi Kärjä

Luo kotisivut ilmaiseksi!